Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

Dentysta stomatolog Warszawa Ursynów ADENTIS / Kontakt / Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adentis Aleksandra Gabren – Syller (zwany dalej Adentis) z siedzibą w Warszawie ul. Surowieckiego 8 lok. U 802, 02 – 785 Warszawa, NIP 754 262 74 72  (nr tel.: + 48 22 641 06 02, adres e-mail:  ).
 2. W Adentis wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych, kontakt e-mail iod@adentis.pl ;
 3. W momencie zawarcia umowy konieczne jest podanie następujących danych przez pacjenta: imię nazwisko, data urodzenia, numer pesel, adres, mail, numer telefonu oraz dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta

  W trakcie udzielania świadczenia medycznego będą zbierane takie dane jak zdjęcia RTG oraz CBCT (tomografia stożkowa), zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, modele diagnostyczne, informacje o stanie zdrowia.

  Na recepcji, w gabinetach stomatologicznych oraz pracowni pantomograficznej we względów bezpieczeństwa jest utrwalany wizerunek pacjenta poprzez użycie zapisu monitoringu.
   
 4. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako RODO) a w szczególności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. świadczenie usług medycznych, w tym zapewnienie realizacji tych usług na najwyższym poziomie poprzez komunikację na wskazany przez pacjenta numer telefonu lub email adres w celu umówienia, odwołania wizyty, poinformowania o możliwości odbioru dokumentów, w szczególności wyników badań, poinformowania o konieczności wykonania zabiegu czyszczenia zębów oraz wykonania kontrolnego zdjęcia rtg, wywoływania pacjentów w celu wykonania zabiegu  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  2. konieczność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO ;
  3. konieczność wypełnienia wymagań podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywanie paragonów, faktur oraz innych dokumentów księgowych (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. konieczność rozpatrywania, przekazywania skarg zgłaszanych przez pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
  5. konieczność rozpatrywania roszczeń kierowanych przez pacjentów przeciwko Adentis oraz dochodzenie przez Adentis roszczeń przeciwko Pacjentom (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
  6. zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom Adentis poprzez zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
 5. W związku z przetwarzaniem przez Adentis Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16  RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 6. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w celu przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonego leczenia w okresach określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w celu  przechowywania dokumentacji księgowej świadczonych usług medycznych w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), w celu dochodzenie roszczeń przez pacjenta oraz Adentis wobec pacjenta przez okres przedawnienia roszczeń, w celu świadczenia usług medycznych w okresie świadczenia tej usługi oraz obowiązków Adentis wynikających z wykonania tej usługi, w tym informowaniu pacjenta o wskazanej profilaktyce polegającej na wykonania czyszczeniu zębów/wykonania kontrolnego zdjęcia rtg.  
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym podmiotom trzecim.
  1. podmiotom obsługującym i utrzymującym system informatyczny Adentis, w szczególności podmiotom obsługującym programy komputerowe służące wykonaniu usługi medycznej;
  2. podmiotom współpracującym przy wykonaniu usługi medycznej
  3. laboratoriom badawczym wykonującym badania;
  4. pracowniom technicznym w zakresie koniecznym do wykonania modeli diagnostycznych, aparatów ortodontycznych;
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  6. podmiotom świadczącym działalność pocztową lub kurierską;
  7. sądom lub innym organom państwowym na podstawie postanowienia sądu, organów ścigania lub innej wiążącej podstawie prawnej;
  8. podmiotom świadczącym usługi finansowe – jedynie na wniosek Pacjenta.  
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do świadczenia przez Adentis usług medycznych. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie spowoduje odmowy wykonania usługi medycznej, ale uniemożliwi potwierdzenie oraz odwołania wizyty.