Implanty

Czym jest implant?

 obrazekImplant to obrazekobecnie najbardziej komfortowe uzupełnienie braków zębowych bez naruszania zębów sąsiadnich. Implanty wykonane są z tytanu, zazwyczaj mają kształt walcowatej śruby. Tytan to jedyny pierwiastek w przyrodzie posiadający zdolność osteointegracji, czyli trwałego zrostu z tkanką kostną, tzn. w procesie zrastania się tytanu z kością zachodzą takie same procesy biologiczne jak w przypadku zrastania się złamanej kości.

Implantacja jest to zabieg wszczepienia do kości tytanowego implantu, który zastępuje korzeń zęba, przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. W zależności od warunków wgojenie implantu trwa od 4 do 7 miesięcy.

Zalety stosowania implantów stomatologicznych

 • Doskonałe rozwiązanie zarówno w przypadku pojedynczych, jak również przy większej ilości braków zębowych, zawsze komfortowe i estetyczne
 • Mocno i pewnie utrzymują protezy zębowe
 • Pozwalają uniknąć szlifowania zębów sąsiadujących z luką
 • Zapobiegają zanikowi kości wyrostka zębodołowego

PRZEBIEG LECZENIA 

obrazek

Na pierwszej wizycie (konsultacji implantologicznej) lekarz ocenia stan jamy ustnej pacjenta. Wywiad pozwala na uzyskanie informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań pacjenta, daje obraz ogólnego stanu zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc wątroby, tarczycy, ewentualnej cukrzycy bądź osteoporozy).

 

obrazek

obrazek     obrazek

obrazek

obrazek  

obrazek

 

Lekarz ocenia:

 • tkanki miękkie - stan błony śluzowej
 • uzębienie
 • przyzębie
 • obszary bezzębne - szerokość i wysokość wyrostków bezzębnych
 • poziom higieny jamy ustnej

obrazek

Na podstawie zdjęć pantomograficznych (Centrum ADENTIS dysponujemy aparatem do cyfrowej rentgenodiagnostyki, co obniża dawkę promieniowania promieni X o 90% i czyni diagnostykę bardzo precyzyjną) lekarz stwierdza ilość i jakość kości, stan zębów sąsiadujących z obszarem bezzębnym, rozmiar i położenie struktur anatomicznych sąsiadujących z okolicą, gdzie będą wszczepiane implanty (dno zatoki szczękowej, kanał żuchwy). Czasami konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej, głównie w przypadkach gdy ilość jest niewystarczająca oraz przy rozległych zabiegach. Na podstawie tych badań lekarz przedstawia pacjentowi możliwe rozwiązania prowadzące do rekonstrukcji uzębienia.

Leczenie jest dwuetapowe, składa się z części chirurgicznej i protetycznej.

Pierwszy etap to implantacja. Po ekstrakcji zęba dochodzi często do znacznej utraty tkanki kostnej. Opracowano różne techniki nadbudowy kości. W zależności od indywidualnych warunków wgojenie trwa od 6-12 miesięcy. 

Augumentacja kości (nadbudowa, odbudowa kości ) w przypadku niedostatecznej ilości tkanki kostnej lekarz przeprowadza zabieg odbudowy wyrostka kostnego z użyciem sztucznych preparatów lub własnej kości. Zabieg ten odtwarza utraconą objętości kości niezbędną dla wszczepienia implantu.
 Można wśród nich wyróżnić augmentację jednoczasową i  poprzedzającą. 
•    Augumentacja jednoczasowa- jednoczesne przeprowadzenie zabiegów implantacji i augmentacji.
•    Augumentacja poprzedzającą – w pierwszym etapie wykonuje się zabieg nadbudowy kości, następnie po 6-12 miesiącach (  zależności od użytego matriału)  w drugim etapie następuje implantacja .
Przy niewielkich ubytkach kości stosuje się do odbudowy sztuczne materiały kościozastępcze, które ulegają przemianie w tkankę kostną w ciągu 6-12 miesięcy w zależności od użytego preparatu. 
W przypadku dużych ubytków kostnych niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie zabiegu augmentacji. W tej sytuacji wykorzystuje się własną kość pacjenta. Tkankę kostną pobiera się zazwyczaj z okolicy zatrzonowcowej (położonej za ostatnim zębem szczęki) lub z okolicy bródki. Jedynie w przypadku bardzo rozległego zaniku kości konieczne jest pobranie tkanki kostnej spoza jamy ustnej. W takich sytuacjach pozyskuje się kość z okolicy grzebienia biodrowego. Można użyć również użyć bloczków kostnych z banku kości.

obrazek

Część protetyczna wymaga dużej precyzji i znajomości okluzji i artykluacji, ponieważ awaryjność prac protetycznych na implantach jest dużo więkasza niż na zębach własnych pacjenta. Implant nie jest w stanie przesyłać do mózu impulsów, jak to robi ozębna pod zębam własnym. Pacjent nie czuje siły z jaką gryzie i dlatego może uszkadzać prace protetyczne.

Po wgojeniu implantu, chirurg stomatologiczny odsłania implant montując śrubę gojącą na okres 2 tygodni. Śruba kształtuje łoże (dziąsło) dla łacznika i dla implantu. Po tym okresie pobierany jest wycisk transferem wyciskowym. Następnie jest dopasowywany łacznik i na nim pracownia protetyczna wykonuje koronę. W odcinku przednim aby zwiększyś precyzyjność stosuje się łączniki indywidualnie przygotowane dla pacjenta.

Podczas całego leczenia które czasami trwa parę miesięcy pacjent nosi tymczasowe uzupełnienie protetycznie , które jest specjalnie dostosowane. Uzupełnienie takie nie uciska dziąsła a tym samym nie niszczy kości.

 

obrazek obrazek obrazek
 Implant.  Pozycjoner implantu.  Łącznik standardowy.

 

 

obrazek obrazek
 Most tymczasowy podczas leczenia implantologicznego.   Transfer wyciskowy.

 

 

obrazek obrazek
 Łącznik standardowy.  Korona na implancie.

 

 

obrazek obrazek
 Śruba gojąca montowana na 2 tygodnie.   Łoże implantu po usunięciu śruby gojącej.

 

obrazek obrazek
Model z łącznikiem. Model-korona na łączniku.

 

 

obrazek obrazek
 Łącznik zamontowany w implancie. Korona na implancie.

 

obrazek

 

obrazek

Implant powinien być otoczony z każdej strony kością. 

Długotrwały brak zęba doprowadza do dużych zmain w jamie ustnej. Zęby sąsiadujące z luką przechylają  się i tracą kość. Następuje znaczny zanik pionowy i poziomy kości co uniemożliwia natychmiastową implantację. Zabieg wszczepienia implantów może być wykonany dopiero po augumentacji czyli po odbudowaniu kości. Czasami jest to długotrwała i kosztowna procedura. Dlatego braki zebowe należy uzupełniać jak najwcześniej. Długotrwały brak zębów przeciwstawnych doprowadza do przebudowy kości i wędrówki zębów w kierunku luki. Zęby przechylają się w kierunku braku zębowego mogą się obkręcaj wokół swojej osi lub wysuwać się z kości.

Każda z wymienionych rzechy bardzo utrudnia a czasami uniemożliwia odbudowę protetyczną.

 • obrazek

 

obrazek obrazek
Wysunięcie zęba z kości. Przechylenie zęba w kierunku luki.

 

 

ZABIEG CHIRURGICZNY--PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZEKOWEJ- WSZCZEPIANIE IMPLANTÓW 

Implantacja może się odbyć gdy pacjent posiada odpowiednią ilość bazt kostnej pod implanta, to zapewnia sukces zabiegu. Gdy w szczęce w okolicy zebów bocznych nie ma wystarczająco kości , ponieważ jest tam struktura anatomiczna zwana zatoką szczękową (jest to dziura w czaszce wypełniona powietrzem), instalacja implantów poprzedzona jest zabiegiem podniesienia dna zatoki szczekowej.

obrazek

Niskie położenie dna zatoki szczekowej uniemożliwia wszczepienie implantów.

obrazek

Pacjent 7 miesięcy po zabiegu podnoszeznia dna zatoki szczękowe.

obrazek

Wszczepienie trzech implantów.

Plastyka wyrostka , usunięcie części kości z powodu nieprawidłowej przebudowy kości przez lata (wysunięcie się zębów wraz z kością-objaw Godona). Wykonano plastykę wyrostka zębodołowego, następnie augumentację i wszczepienie trzech implantów.

 obrazek

Wszczepianie implantów jest to zabieg wykonany w znieczuleniu miejscowym . Chirurg szczękowy umieszcza implant w kości szczęki lub żuchwy. W zależności od ilości wszczepianych implantów zabieg trwa od 30 minut i dłużej. Po upływie 3 miesięcy w żuchwie a 6 miesięcy w szczęce (okres niezbędny do prawidłowego wrośnięcia się implantu), następuje odbudowa protetyczna na implantach. Implant zostaje odsłonięty i  zamocowana jest  śrubę gojącą na 2-3 tygodnie. Następuje protetyk wykonuje na zamontowanym łączniku koronę protetyczną. 

obrazek

Dobre podłoże kostne umożliwiło wszczepienie 3 implantów.

obrazek      

 

Szablon implantologiczny, który chirurg szczękowy wykorzystuje aby w odpowiedniejpozycji umieścić implanty.

 

obrazek obrazek
Planowanie pracy implantologicznej na modelu             Szablon implantologiczny

 

Aby implanty zostały wszczepione w prawidłowym położeniu, lekarz implantolog i lekarz protetyk współpracują również z technikiem dentystycznym od samego początku. Pobierane są wyciski, aby precyzyjnie zaplanować położenie wszczepianych implantów. Aby korony, które będą na nich osadzone, spełniały prawidłową funkcję w żuciu pokarmów, jak również wyglądały estetycznie.

 

ZALECENIA PO ZABIEGU IMPLANTACJI  obrazek                                                                                                                          

Zalecenia po zabiegu implantacji są takie same jak po każdym zabiegu chirurgicznym Po zabiegu implantacji nie należy jeść ani pić przez 1-2 godziny.  Niezwykle ważna jest prawidłowa higiena jamy ustnej tj. dokładne mycie zębów ale delikatne w okolicy rany pozabiegowej. Nie należy używać żadnych płukanek do jamy ustnej, chyba że lekarz zaleci inaczej. Prosimy nie stosować używek: alkoholu i papierosów. W pierwszej dobie po zabiegu proszę unikać dużych wysiłków fizycznych, sauny, siłowni, basenu i gorących kąpieli.

 

ODBUDOWA PROTETYCZNAobrazek

Leczenie protetyczne jest ustalone przed zabiegiem implantacji i zależy od ilości brakujących zębów. Mogą być to pojedyncze korony protetyczne, przy większych brakach mosty uzupełniające częściowy braki paru zebów oraz w przypadku bezzębia proteza całkowita oparta na implantach. 

 

Protezy nakładowe na implantach.

W przypadku bezzębia braki zębowe można uzupełnić przez protezę całkowitą. Użytkowanie protez całkowitych czasami bywa uciążliwe z powodu dużych zaników kości. Zwłaszcza w żuchwie, następuje tak duży zanik podłoża dla protezy, dlatego nie ma się proteza na czym trzymać.
Ponad 60% badanych pacjentów użytkujących protezy całkowite narzeka na ruchomość protezy dolnej, a około 40% na ruchomość protezy górnej.

 

obrazek obrazek
Proteza górna na implantach. Proteza dolna na implantach

      

 


Ruchomość protez, brak prawidłowych kontaktów artykulacyjnych prowadzi do uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej i dolegliwości bólowych oraz do przyśpieszenia zaników podłoża kostnego. Zanik wyrostka kości, powoduje brak możliwości utrzymania protezy. Wszystkie dolegliwości wynikające z ruchomości protez całkowitych, a szczególnie protezy całkowitej dolnej, powodują dyskomfort pacjenta podczas ich użytkowania. 
Pacjenci z własnym uzębieniem mają 100% żucia , natomiast pacjenci użytkujący protezy całkowite mają jedynie 25% żucia.
Implanty zapewniają dodatkowe umocowanie i stabilizują protezy.
Liczba implantów potrzebnych do wykonania protezy nakładowej w żuchwie  zależy od rodzaju planowanej protezy i miejscowych warunków. 
Rozróżniamy następujące protezy nakładowe na implantach:

 • protezy - mosty oparte całkowicie na implantach
 • protezy - przy 2 wszczepach umieszczanych w odcinku przednim, można również zastosować zatrzaski punktowe, które utrzymują protezę.
 • protezy-  implanty szynujemy retencyjną belką.

obrazek

 

 Przeciwwskazania bezzwględne

 • niedawny zawał mięśnia sercowego
 • poważna choroba niedokrwienna serca
 • otwieranie szczęk za zbyt małą szerokość
 • AIDS
 • agranulocytoza
 • hemopatia
 • wypadanie zastawek
 • przebyte transplantacje
 • zapanelie kłębuszków nerkowych
 • wszystkie poważne choroby, które uniemożliwiają zabieg chirurgiczny

Przeciwwskazania względne

 • leczenie antykoagulantami
 • cukrzyca
 • HIV+
 • ciąża
 • alkoholizm
 • nikotynizm
 • dusznica bolesna
 • usunięta nerka
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • anemia
 • starszy wiek
 • radiacja okolicy czaszki i szyi

 

CENNIK  
1. Implanty  
     część chirurgiczna – system Nobel Biocare, Astra, 3I od 4000 PLN
     część chirurgiczna – system Osstem ,Global  od 3500 PLN

     część protetyczna – 

łącznik standardowy
łącznik indywidualny
korona na implancie
korona na implancie tymczasowa

część chirurgiczna- odsłonięcie implantu , śruba gojąca

 

1100-1300 PLN
2000 PLN
2500-3500PLN
1500PLN

500PLN

2. Konsultacja implantologiczna 200-300PLN

 

obrazek

 

Naszych Pacjentów powierzamy kwalifikacjom i doświadczeniu implantologa-

lek. med. i lek. stom. Marka Rybickiego, asystenta w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej Akademii Medycznej w Warszawie , uczestnika wielu tematycznych szkoleń i sympozjów w kraju i zagranicą.